Kata Tori Ikkyo Omote (Shoulder Grab Arm Takedown)

Taught by Sensei Mark