Katate Tori Irimi Nage (Wrist grab Entering Throw)

Taught by Sensei Keith