Yokomen uchi ikkyo omote (side strike with collapseing block into an arm bar takedown)