Yokomen uchi koshi nage(side strike with hip throw) #aikido #martialarts