Kata tori aiki nage (double shoulder grab with take down)

Taught by Sensei Dave