Kata Tori Kokyu Nage (Shoulder Grab Breath Throw)

Taught by Sensei Keith