Katate tori irimi nage (Wrist grab with clothesline take down)

Taught by Sensei Keith