Tsuki Kokyunage (Thrust Breath Throw)

Taught by Sensei Dave